Sunday, April 13, 2014


Kesalahan asyairah di dalam perbahasan al-Kalam


Mereka (asyairah) menyatakan bahawa kalamullah adalah makna yang terdapat dalam diri Allah, tidak berkaitan dengan kehendak-Nya. (Mereka juga menyatakan) Adapun huruf-huruf yang tersusun dan suara yang terdengar adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan makna yang ada dalam diri-Nya. Bantahan untuk mereka adalah sebagai berikut:
  1. Pendapat mereka menyelisihi ijma' salaf.
  2. Pendapat mereka menyelisihi dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kalamullah dapat didengar dan yang dapat didengar adalah suara. Berbeza dengan makna yang ada dalam diri Allah yang tidak dapat didengar.
  3. Menyelisihi kesepakatan umum bahawa kalam adalah sesuatu yang diucapkan, bukan yang tersimpan di dalam hati.

Dalil bahawa kalamullah adalah susunan huruf-huruf:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ
Maksudnya: "Maka ketika dia datang ke tempat api itu dia dipanggil: "Hai Musa, sesungguhnya Aku inilah Rabb kamu."
(Ta Haa: 11-12)

Kalimat di atas kalamullah yang tersusun dari beberapa huruf.

Dalil bahawa kalamullah adalah suara:

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
Maksudnya: "Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami)."
(Maryam: 52)

Sebuah panggilan dan bisikan pasti berupa suara. Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang dapat didengar baik oleh yang jauh mahupun yang dekat: 'Sayalah raja, Sayalah yang menghukum.'"

Imam al-Bukhari meriwayatkannya secara muallaq dengan sighah tamridh. Diriwayatkan dalam Fathul Bari dan Adabul Mufrad. Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya dalam al-Musnad dengan menyebutkan dua jalan periwayatan yang lain.*

Kalamullah taala bersifat qadim (sudah ada sejak dahulu) dan hadithul ahad (kepada siapa Allah berbicara baru muncul ketika Dia menghendaki). Qadim maksudnya, Allah sejak dahulu dan akan berlangsung terus memiliki sifat kalam (berbicara). Tidak bererti bahawa Allah berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara. Hadithul ahad maksudnya, kepada siapa Allah berbicara baru muncul jika Dia berkehendak dengan cara yang Allah kehendaki.

Catatan tambahan:
  1. Nabi Musa pernah mendengar kalamullah tersebut langsung dari Allah tanpa perantara berdasarkan firman Allah surah Taa Haa, ayat 13.
  2. Para malaikat pernah diajak berbicara langsung oleh Allah berdasarkan sabda Nabi: "Penduduk langit yang berada di bawah malaikat penyangga Arasy bertanya kepada malaikat penyangga Arasy, 'Apakah yang telah difirmankan oleh Rabb-mu?'" (Sahih Muslim)
  3. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam pernah diajak berbicara secara langsung oleh Allah berdasarkan kisah isra' mikraj.
  4. Pada hari kiamat, Allah akan berbicara kepada orang-orang mukmin dan begitu pula sebaliknya. Ini berdasarkan hadis: "Allah berfirman kepada penduduk syurga, 'Wahai penduduk syurga!' Penduduk syurga menjawab, 'Aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hati wahai Rabb kami.'" (Muttafaqun 'alaih)

[Diringkaskan dari Syarah Lum'atul I'tiqad Ibn Qudamah oleh Syaikh Muhammad bin Salih al-Uthaimeen. Terbitan Media Hidayah]
..................................................................................
* Hadis ini hasan. Dicantumkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya secara muallaq pada dua tempat, salah satunya dengan sighah jazm dan satunya lagi dengan sighah tamridh. Dan beliau memausulkan hadis ini dalam kitab al-Adabul Mufrad. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya, al-Baihaqi dalam al-Asmaa' was sifaat, al-Hakim dalam al-Mustadrak, belia mensahihkannya dan disepakati oleh adz-Zahabi. Ibn Hajar menguatkan hadis ini di dalam Fathul Bari. Al-Albani pula menyatakan hadis ini sahih di dalam Takhrij as-Sunnah. [Tahqiq & Takhrij oleh Asyraf b. Abdul Maqsud]